Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Site

154 resultaten voor 'Goed bestuur'…

 1. B85_618414_ 13 08_Fragiele Staten_NL_WEB.pdf

  (een inclusief politiek proces), goed bestuur (een staat die verantwoording neemt voor en aflegt aan de ... aanpak dient gericht te zijn op het in samenhang bevorderen van veiligheid, goed bestuur en sociaaleco- ... de veilig- heidssector (leger en politie), de staatsopbouw (goed bestuur en dienstverlening), de application/pdf attached to:IOB Evaluatie Nieuwsbrief # 13 08 – Nederland boekt wisselende resultaten in fragiele staten

  14 maart 2014 | File attachment

 2. 133dso.docx

  overheidssubsidie. Het besluit over de toekomst is in goed overleg met de NCDO tot stand gekomen. Ik ben het bestuur ... producten zijn overwegend goed van kwaliteit; de kosten zijn in redelijke verhouding met resultaten; het application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document attached to:Beleidsreactie

  12 juni 2014 | File attachment

 3. 328.pdf

  noodhulp na de orkaan Mitch in 1998. Vanaf 2000 werd bevordering van goed bestuur en democratisering een ... armoede 66 � 4.7 Conclusies 70 � 5� Goed�bestuur,�democratisering�en�maatschappijopbouw� 72 � 5.1 Wat ... en uitgaven van de overheid 66 Tabel 5.1 Programma’s goed bestuur, democratisering en application/pdf attached to:Evaluatie van de Nederlandse hulp aan Nicaragua 2005-2008 (rapport, 328)

  14 maart 2014 | File attachment

 4. rapport (1).pdf

  Goed bestuur 159 6.2.6 Internationale afspraken 160 6.2.7 Fungibiliteit 160 6.2.8 Institutioneel kader ... Instrumenten voor goed bestuur 341 12.1 Inleiding 341 12.2 De internationale context 342 12.3 Ontwikkeling van ... instrumenten 343 12.3.1 Notitie Goed Bestuur 345 12.3.2 Handboek Goed Bestuur en de vijf Handreikingen 346 application/pdf attached to:Het Nederlandse Afrikabeleid 1998-2006. Evaluatie van de bilaterale samenwerking. (Rapport, 308)

  14 maart 2014 | File attachment

 5. Terms_of_Reference_Sectorsteun.pdf

  beleid en goed bestuur. (minister voor Ontwikkelingssamenwerking 1998:2).Volgens de minister zou de ... Het ontbreken van essentiële voorwaarden voor de effectiviteit van de hulp: “goed bestuur” en “goed ... op criteria die bevorderlijk zijn voor effectievere hulp: goed bestuur en “goed” sociaal-economisch application/pdf attached to:Terms of Reference

  14 maart 2014 | File attachment

 6. samenvatting.pdf

  kwamen voor een intensieve hulprelatie, zouden worden geselec- teerd op de criteria armoede, goed bestuur ... De toepassing van de drie centrale criteria, armoede, goed bestuur en goed beleid, kan maar zeer ten ... de in 1999 geselecteerde 19+3 landen niet voldeed aan het criterium van goed bestuur. Daarmee werd in application/pdf attached to:Sectorale Benadering (IOB Informatieblad)

  14 maart 2014 | File attachment

 7. bijlage.pdf

  • bevordering van goed bestuur en goed beleid Deze twee doelstellingen werden in de notitie ieder in een apart ... Afrika-notitie 1999, p. 9 524 Bijlage 2 Terms of Reference Goed beleid en goed bestuur In de bilaterale ... periode bezien aantoonbaar ernst maken met goed beleid en goed bestuur679. ‘In deze groep landen wordt application/pdf attached to:Het Nederlandse Afrikabeleid 1998-2006. Evaluatie van de bilaterale samenwerking. (Bijlagen)

  14 maart 2014 | File attachment

 8. beleidsreactie.pdf

  kampte met zwak bestuur, corruptie en politieke instabiliteit, op dat moment aan de voorwaarden van het ... evaluatierapport laat zien heeft Nederland de economische en bestuurlijke risico’s goed ingeschat. Het rapport ... fragiele economie, dreigende politieke instabiliteit en het zwakke bestuur. Het gevaar bestond dat de application/pdf attached to:Evaluatie van de schuldverlichting aan de Democratische Republiek Congo (Beleidsreactie)

  14 maart 2014 | File attachment

 9. 347- Samenvatting.pdf

  initiëren en te starten met hervormingen op gebied van goed bestuur (governance) en de dienstverlening. Op ... armoedebestrijding, het beheer van de overheidsuitgaven, het beheer van de (toekomstige) schuld, goed bestuur en de ... betrekking op goed bestuur (governance). 8. Zijn de voorwaarden van prioritaire uitgaven voor application/pdf attached to:Evaluatie van de schuldverlichting aan de Democratische Republiek Congo (Samenvatting, deskundige lezer)

  14 maart 2014 | File attachment

 10. Kamerbrief inzake Uitfaseringsstrategieën Partnerlanden.docx

  thuishoren. Zo wordt er gewerkt aan mensenrechten, goed bestuur en public financial management aan de ene kant ... aanbevelingen van de gezamenlijke evaluatie naast elkaar gelegd om een goed beeld te geven van de huidige stand ... iedereen” heb ik het belang aangegeven van een goed voorbereide en geplande uitfasering uit verschillende application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document attached to:Kamerbrief inzake Uitfaseringsstrategieën Partnerlanden

  14 maart 2014 | File attachment

Publicatiestatus