Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Over IOB

Doelstellingen

De Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) levert een bijdrage aan het verkrijgen van inzicht in de wijze van uitvoering en de effecten van het Nederlandse buitenlandbeleid. IOB voorziet in de behoefte aan onafhankelijke evaluatie van beleid en uitvoering ten aanzien van alle beleidsterreinen die vallen binnen de homogene groep buitenlanduitgaven (HGIS).

Daarnaast adviseert IOB ten aanzien van de programmering en uitvoering van de evaluaties die onder verantwoordelijkheid van beleidsdirecties en ambassades worden gedaan. De evaluaties bieden de ministers een instrument om aan het parlement verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en de besteding van middelen. Bij de uitvoering van evaluaties wordt naast verantwoording ook aandacht geschonken aan leren. Daarom wordt gestreefd naar inpassing van de resultaten van de evaluatieonderzoeken in de beleidscyclus van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De rapporten die uit het onderzoek voortvloeien worden gebruikt als gerichte feedback om zowel de beleidsintenties als de beleidsuitvoering te verbeteren. Met deze kennis over de resultaten van het gevoerde beleid kunnen beleidsmakers nieuwe interventies beter en doelgerichter voorbereiden.

Organisatie en Kwaliteitsbewaking

IOB beschikt over een staf van ervaren senior-onderzoekers, een groep enthousiaste beleidsonderzoekers en een eigen budget. Bij de uitvoering van evaluaties kan IOB gebruik maken van externe deskundigen met specialistische kennis van het onderwerp van onderzoek. Ten behoeve van de eigen kwaliteitsbewaking stelt IOB voorts voor elke evaluatie een interne meeleesgroep en een referentiegroep samen waarin naast externe deskundigen ook belanghebbenden binnen en buiten het ministerie zitting hebben. Het evaluatiebeleid van IOB en de richtlijnen voor evaluaties zijn te vinden op de website.

Programmering

IOB-evaluaties maken deel uit van de BZ en BHOS evaluatieprogrammeringen, die onderdeel uitmaken van de Memories van Toelichting op de begrotingshoofdstukken V en XVII. De BZ en BHOS evaluatieprogrammeringen worden jaarlijks vastgesteld door het beraad van secretaris-generaal en directeuren-generaal (SG/DG-beraad).

Een organisatie in ontwikkeling

Sinds de oprichting van IOB in 1977 hebben er grote verschuivingen plaatsgevonden in aanpak, aandachtsgebieden en verantwoordelijkheden. In de eerste jaren stonden de activiteiten van IOB in het teken van losse projectevaluaties ten behoeve van de minister voor ontwikkelingssamenwerking.

Vanaf circa 1985 werden de onderzoeken omvangrijker en omvatten sectoren, thema’s of landen. Bovendien werden de rapporten van IOB aan het parlement aangeboden en daarmee openbaar.

In 1996 vond een herijking van het buitenlandbeleid plaats en werd het ministerie van Buitenlandse Zaken gereorganiseerd. Tijdens deze herijking, waarbij de naam van de Inspectie werd gewijzigd van IOV (Inspectie Ontwikkelingssamenwerking te Velde) in IOB, werd het werkterrein uitgebreid tot het volledige buitenlandse beleid van de Nederlandse overheid.

Ook wordt de laatste jaren in toenemende mate samengewerkt met evaluatiediensten van andere landen, onder meer in de uitvoering van gezamenlijke evaluaties. Ten slotte streeft IOB eveneens op methodologisch gebied naar verbreding. Daarbij komt een groter accent te liggen op de toepassing van statistische methoden van impactevaluatie.
 
Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via IOB@minbuza.nl.

Zoeken