Logo van Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Welkom bij IOB

Het ministerie van Buitenlandse Zaken streeft een aantal verschillende doelen na die te maken hebben met de verhouding tussen Nederland en het buitenland. Maar worden die doelen ook bereikt? En hoe weten we dat?

Sinds 2001 dient al het overheidsbeleid regelmatig en onafhankelijk geëvalueerd te worden. De inspanningen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking worden al veel langer intensief geëvalueerd.

De evaluatieonderzoeken hebben een tweeledig doel:

  • Aan de ene kant kan een evaluatie vaststellen of het beleid doelmatig (efficiënt) en doeltreffend (effectief) is. Op die manier kan verantwoording worden afgelegd over de ingezette middelen.
  • Aan de andere kant kan een evaluatie inzicht geven in waarom bepaalde resultaten al dan niet behaald werden, zodat het kan bijdragen aan beter beleid. Dit is de leerfunctie van evaluaties.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een evaluatieprogrammering opgesteld voor alle beleidsterreinen. Deze programmering bestrijkt een periode van zes jaar en wordt jaarlijks bijgesteld en aan de Tweede Kamer aangeboden samen met de begroting.

De meeste evaluatieonderzoeken kijken terug op wat er al gebeurd is ('ex post'). De 'Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek' (RPE) onderscheidt 2 vormen van zulk evaluatieonderzoek 'ex post':

  • Beleidsdoorlichtingen en
  • Effectenonderzoek

De beleidsdoorlichting is een veelomvattende evaluatie van beleid op het niveau van een algemene of operationele doelstelling en effectenonderzoek meet de netto-effecten van het beleid. In de evaluatieprogrammering zijn naast deze onderzoeken ook andere evaluatieonderzoeken opgenomen die van belang zijn als input voor een beleidsdoorlichting. Al deze onderzoeken kunt u vinden op deze website.

De meeste evaluatieonderzoeken worden uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB), de onafhankelijke evaluatiedienst van het ministerie. Andere onderzoeken worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van beleidsdirecties. De IOB bepaalt op het terrein van ontwikkelingssamenwerking wanneer welke evaluaties dienen te worden uitgevoerd.

Uitgelicht


Gegevens ORET-transacties visueel weergegeven

Op deze pagina (hieronder is een schermafbeelding te zien) zijn de gegevens van alle 139 ORET-transacties in de onderzoeksperiode van de recent uitgekomen evaluatie 'Work in Progress: Evaluation of the ORET Programme: Investing in Public Infrastructure in Developing Countries' te zien. Uitgegeven bedragen (bij afgeronde transacties) dan wel toegewezen bedragen (bij lopende transacties) staan vermeld bij aanklikken. Een selectie kan gemaakt worden per land(en), sector, aanvrager en transactie.

schermafbeelding ORET-gegevens

Nieuwsbericht | 20 -10-2015

Nieuws

In 2010 besloot het kabinet Rutte-I het Nederlandse ontwikkelingsbeleid te herzien. Het verlegde de focus van hulp naar investeringen, met een zwaarder accent op economische groei en...

Nieuwsbericht | 26-09-2016

IOB brengt het Jaarbericht 2015 uit. Hierin staat een korte samenvatting van alle in 2015 uitgekomen evaluaties en studies, aan de hand van de door OESO Ontwikkelingssamenwerking (OECD-DAC...

Nieuwsbericht | 25-07-2016

Een toenemend aantal donoren herontdekt de belangrijke rol die het maatschappelijk middenveld speelt in het scheppen van voorwaarden voor het bereiken van duurzame ontwikkeling. Nederland volgt...

Nieuwsbericht | 22-02-2016

IOB evalueerde het Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI), dat een bijdrage levert aan het Nederlandse private sectorbeleid in ontwikkelingslanden. Het doel van CBI is...

Nieuwsbericht | 16-02-2016