Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Zes sleutellessen voor steun aan pleiten en beïnvloeden

Een toenemend aantal donoren herontdekt de belangrijke rol die het maatschappelijk middenveld speelt in het scheppen van voorwaarden voor het bereiken van duurzame ontwikkeling. Nederland volgt deze internationale trend. De rol van het maatschappelijk middenveld, en de organisaties die daar deel van uitmaken, is echter niet onomstreden. Er is nog bovendien weinig systematische kennis beschikbaar over de effectiviteit van donorsteun. De nieuwste IOB-evaluatie concludeert dat maatschappelijke organisaties in wisselende mate er in slagen om onderwerpen hoger op de agenda te krijgen en het beleid te beïnvloeden. Het beïnvloeden van de implementatie van dit beleid is echter veel moeilijker om te realiseren, laat staan het boeken van daadwerkelijke resultaten ter plaatse. De evaluatie biedt zes lessen om de effectiviteit van steun aan pleiten en beïnvloeden te vergroten.

 

In het rapport Opening doors and unlocking potential: Key lessons from an evaluation of support for Policy Influencing, Lobbying and Advocacy (PILA) concludeert IOB dat:

  • niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) er in verschillende mate in slagen om kwesties hoger op de agenda te krijgen en beleid te beïnvloeden. Daadwerkelijke beïnvloeding van beleidsuitvoering in ontwikkelingslanden, laat staan impact, blijkt echter veel moeilijker te realiseren.
  • lagere niveaus van effectiviteit verklaard worden door restrictieve omgevingen voor pleiten en beïnvloeden (PILA) en beperkte capaciteit van zuidelijke ngo’s.
  • zuidelijke ngo’s de steun waarderen die zij ontvangen van de Nederlandse ambassades. Deze steun is echter nauwelijks strategisch, doordat de ambassades zaken als de twijfelachtige sociale en politieke legitimiteit van zuidelijke organisaties niet adresseren.
  • dilemma’s in beleidsprioriteiten en verschillende niveaus van kennis en ervaring binnen het ministerie bijkomende uitdagingen vormen voor effectieve steun.

Dit rapport presenteert algemeen geldende lessen voor het verhogen van de effectiviteit van steun voor PILA-capaciteitsontwikkeling. Als alle actoren – inclusief donoren, noordelijke ngo’s en zuidelijke ngo’s – deze lessen systematisch adresseren, zou de effectiviteit van PILA-steun toenemen.

 Lessen voor het omgaan met restrictieve omgevingen:

  • donoren kunnen helpen om de ruimte voor het uitvoeren van PILA te verdedigen.
  • een Theory of Change (ToC) gebaseerd op een analyse van de politiek-economische context is onmisbaar.
  • maatwerk is een vereiste, net als experimenteren. Donoren moeten ruimte laten voor mislukkingen.
  • coalities die een gezamenlijk belang nastreven zijn essentieel.

 Lessen voor het verbeteren van PILA capaciteitsontwikkeling:

  • donoren en noordelijke ngo’s dienen voorrang te geven aan ownership van zuidelijke ngo’s.
  • zuidelijke ngo’s hebben solide monitoring-en evaluatiesystemen nodig, gericht op leren.

 

De IOB Evaluatie Nieuwsbrief is hier te vinden, en de beleidsreactie kan hier worden gedownload.

Zoeken